Ubuntu 12.04 LTS Tutorial 29 - Report a bug in Launchpad

This short tutorial shows you how you can report an Ubuntu bug using launchpad.